תקנון שימוש
תנאים מקדימים לביצוע פעולה באתר
 
כל גולש רשאי להשתמש באתר, בכפוף לעמידתו בתנאים המצטברים הבאים:
מבצע הפעולה באתר הנו אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, כמשמעם של מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב – 1962. 
מבצע הפעולה באתר הנו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הנו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס כנ"ל.
 
ברירת דין וסמכות שיפוט
 
תנאי ההתקשרות המובאים בתקנון זה, פרשנותם ואכיפתם כפופים ונשלטים ע"י חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות והפעולות המבוצעים באמצעות אתר זה כפופים לדין הישראלי בלבד. סמכות שיפוט בלעדית לדין בכל הליך משפטי בגין עילה שמקורה בפעולה שבוצעה באתר זה או באמצעותו, תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב או המרכז בלבד. הגישה לאתר זה וביצוע פעולות באמצעותו מוגבלת אך ורק למשתמשים מישראל. על הוראות תקנון זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970.
 
אחריות
 
למען הסר ספק מובהר בזה כי החברה  משמשת כמתווכת בלבד בינך לבין הגופים, עבורן מבוצעים תשלומים באמצעות אתר זה. החברה או בעליה או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל שימוש לרעה, שלא כדין, במרמה או בלתי מורשה הנעשה בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים לשם ביצוע פעולה באתר זה. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים וועמדים לרשותך כמו שהם ("AS IS"). בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת.
 
זכויות יוצרים וקניין רוחני
 
כל הדפים המצויים באתר, זכויות הקניין הרוחני, סודות מסחר, חומר טכנולוגי הכולל תוכנות וחומרות, המצאות, שיפורים וכל מידע אחר הקשור באתר, הינם בבעלותה הבלעדית והמלאה של החברה ולאף אדם לא תהיה כל זכות, דרישה או תביעה כלפי החברה בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור החברה בלבד. 

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחריםההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאיהשימוש.
הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לחברה (אתרי צד ג'): אם לאצוין אחרת באתר זה, אין בין החברה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחרייםואין לחברה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
אין החברה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידיהחברה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהםלמפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישוראינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster). כמו כן, אם המשתמש סבורשיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster).
 
שמירת סודיות
 
מידע אישי שנמסר לחברה באמצעות שירות זהיישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.
 
תנאים נוספים
 
במידה ותחול טעות, בתום לב, אם על ידי החברה, המוטב, או על ידך, בסכום התשלום שחויב באמצעות השירות המוצע באתר, רשאית החברה או מי מטעמה, לרבות המוטב, לבטל את הפעולה המסוימת אשר לגביה חלה הטעות בסכום התשלום והחברה לא תחוב כלפיך במקרה כזה, בגין הפעולה שבוטלה. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון או גורמים אחרים שאינם בשליטת החברה, אשר ימנעו מהחברה לנהל את השירותים הניתנים באתר כתקנם, או אם יפגעו תקלות במחשוב או במערכות התקשורת בהשלמת הפעולה באתר, תהא רשאית החברה להודיע על ביטול הפעולה. במקרה זה, יושב למבצע הפעולה, אשר בוטלה ביוזמת החברה בנסיבות האמורות לעיל, כל סכום ששולם על ידו או לחילופין, תבוטל פעולת חיוב כרטיס האשראי. החברה שומרת על זכותה לשנות מדי פעם בפעם, את כללי ההתקשרות המפורשים לעיל. במקרה כזה, יהא תקף השינוי החל מרגע פרסומו באתר.